• SE01
  • SE02
  • SE03

Advokatbyrå i Helsingborg & Båstad - Få juridisk expertis

ADVOKATFIRMORNA WAGENIUS & GUSTAFSSON strävar efter att ge våra klienter full service beträffande affärsjuridiska spörsmål.

Man kan vända sig till ADVOKATFIRMORNA WAGENIUS & GUSTAFSSON inte bara när man kommit i bekymmer utan framförallt i förebyggande syfte. Vi rekommenderar därför att kontakt tas tidigt för att hitta den bästa lösningen.

ADVOKATFIRMORNA WAGENIUS & GUSTAFSSON står till tjänst även rörande privata juridiska frågor.

ADVOKATFIRMORNA WAGENIUS & GUSTAFSSON iakttar trohet och lojalitet gentemot klienten samt strikt sekretess beträffande klientens angelägenheter.

ADVOKATFIRMORNA WAGENIUS & GUSTAFSSON klienter består huvudsakligen av små och medelstora företag men även av börsnoterade företag, stiftelser och föreningar samt av privatpersoner. Arvoderingen överensstämmer med vad som rekommenderas av Sveriges advokatsamfund, d.v.s. arvodet skall vara skäligt med hänsyn till samtliga omständigheter, däribland tidsåtgång. Fakturering sker normalt månatligen.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatfirma. För ytterligare information: https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/Konsumenttvistnamnden

ADVOKATFIRMORNA WAGENIUS & GUSTAFSSON finns representerat i Helsingborg, Viken och Båstad - och har ett eget nätverk av kontakter med internationell juridisk expertis. ADVOKATFIRMORNA WAGENIUS & GUSTAFSSON biträder sina klienter även på danska, norska, engelska och tyska samt i begränsad omfattning franska.


Advokatfirma Helsingborg, båstad