• SE01
  • SE02
  • SE03

Advokatbyrå i Helsingborg & Båstad - Få juridisk expertis

Advokatbyråerna Wagenius och Gustafsson i Helsingborg och Båstad strävar efter att ge våra klienter full service beträffande affärsjuridiska spörsmål och kan bistå med expertis inom rättsområden som affärsjuridik, arbetsrätt, testamente, fastighetsrätt, familjerätt, entreprenadrätt, bolagsrätt och avtalsrätt.

Man kan vända sig till oss inte bara när man kommit i bekymmer utan framförallt i förebyggande syfte. Vi rekommenderar därför att kontakt tas tidigt för att hitta den bästa lösningen.

Våra advokatbyråer står till tjänst även rörande privata juridiska frågor och iakttar trohet och lojalitet gentemot klienten samt strikt sekretess beträffande klientens angelägenheter.

Våra klienter består huvudsakligen av små och medelstora företag men även av börsnoterade företag, stiftelser och föreningar samt av privatpersoner. Arvoderingen överensstämmer med vad som rekommenderas av Sveriges advokatsamfund, d.v.s. arvodet skall vara skäligt med hänsyn till samtliga omständigheter, däribland tidsåtgång. Fakturering sker normalt månatligen.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatfirma. För ytterligare information: https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/Konsumenttvistnamnden

Våra byråer finns representerat i Helsingborg, Viken och Båstad - och har ett eget nätverk av kontakter med internationell juridisk expertis. Advokatbyråerna Wagenius och Gustafsson biträder sina klienter även på danska, norska, engelska och tyska samt i begränsad omfattning franska.


Advokatfirma Helsingborg, båstad