Behandling av personuppgifter

[information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)]

Vi behandlar personuppgifter för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata Dina/Era intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål, såsom t.ex. namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post adress.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då;

(i) det särskilt överenskommits mellan advokatfirman och Dig/Er,
(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata Dina/Era rättigheter,
(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol,
(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning eller
(v) till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata Dina/Era rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatfirman enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Samtliga uppgifter är föremål för vår tystnadsplikt och hanteras med hög säkerhet och sekretess.

Du/Ni har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatfirman om användningen av de personuppgifter som rör Dig/Er. Vi kommer på Din/Er begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du/Ni har vidare rätt att begära att Dina/Era uppgifter inte behandlas för direkt marknadsföringsändamål. Du/Ni har också rätt att få del av Dina/Era personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om Du/Ni är missnöjd/-a med vår behandling kan Du/Ni lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se). Du/Ni kan också vända Dig/Er till tillsynsmyndigheten i det land där Du/Ni bor eller arbetar.

 

Personuppgiftsansvariga är:

Advokatfirman Eva Gustafsson AB, 556486-6464, Agardhsgatan 59, 269 33 Båstad.
Tel 0704 82 82 44, eva.gustafsson@wagenius.com respektive

Advokatfirman Christer Wagenius AB, 556387-4816, Ekstubbevägen 2, 263 63 Viken
Tel 0704 82 82 10, christer.wagenius@wagenius.com